Adresas - Kuršių g. 7,
LT-48107 Kaunas
Telefonas - +370 37 744364
Faksas - +370 37 999246
E-paštas - info@geotaskas.lt
Kodas - 301173570
PVM kodas - LT100004197216
Kaip mus rasti ยป

Galimybių studijos / investiciniai projektai

UAB „Geotaškas“ rengia įvairių sričių galimybių studijas ir investicinius projektus. Galimybių studijomis siekiama rasti optimaliausią specifinės problemos sprendimo būdą, o investiciniais projektais – pagrįsti pasirinktą sprendimo būdą techniniais, finansiniais, ekonominiais-socialiniais, teisiniais-strateginiais ir kitais aspektais. Neretai šie dokumentai apjungiami.
Įmonė yra parengusi galimybių studijų/investicinių projektų pagal įvairias 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones, Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priemones, Europos Bendrijų Interreg iniciatyvos priemones, Valstybės kapitalo investicijų programą.
Projektai rengiami remiantis VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros viešojo sektoriaus investicinių projektų rengimo metodika, Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, Optimalios alternatyvos pasirinkimo projekte kokybės vertinimo metodika, Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį- ekonominį poveikį, sukūrimo galutine ataskaita, Europos Komisijos parengtu dokumentu Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl. Guidance on the Methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working Document No. 4), Investicinių projektų naudos ir kaštų vadovu (angl. Guide to cost-benefit analysis on investment projects, Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession), Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-304 patvirtintu „Automobilių kelių investicijų vadovu“, specifiniais finansavimo šaltinių nustatytais reikalavimais (projektų finansavimo sąlygų aprašais, gairėmis pareiškėjams, taisyklėmis ir kt.), užsakovo suformuluota technine užduotimi.
UAB „Geotaškas“ darbai pasižymi stipria technine dalimi, kadangi įmonė, be kita ko, teikia ir įvairias inžinerines paslaugas. UAB „Geotaškas“ gali pateikti išsamų objekto (pvz. pastato) būklės vertinimą ir tvarkymo rekomendacijas, parengti darbų ir įrangos sąmatas, detalizuoti technologinio išpildymo eigą, parengti vizualinę medžiagą.

2014-2020 m. periodu galimybių studijos/investiciniai projektai rengiami pagal atnaujintas priemones.